C81A4679V úterý 16.5.2017 pražský městský soud pravomocně rozhodl o zamítnutí první z žalob bývalých strážníků, kteří se domáhali určení neplatnosti svých výpovědí a přiznání nároku na mzdu ve  výpovědní době.Celá kauza se týká více než stovky bývalých pražských strážníků, kteří během sedmiletého přechodného období nesplnili zákonem stanovenou povinnost (novela zákona z roku 2008) doplnit si předepsané středoškolské vzdělání, díky čemuž nemohli od 1. 1. 2016 vykonávat práci strážníka. Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „MP Praha“) během těchto sedmi let vytvářela pro zaměstnance maximální možné podmínky k tomu, aby strážníci mohli tuto zákonem stanovenou povinnost splnit (placené volno ke studiu apod.). Ti, kteří tuto povinnost nesplnili, nebo nepožádali o převedení na jiné volné pracovní místo, museli být, v souladu se zákonem, propuštěni.

Ředitel MP Praha musel učinit mimo jiné rozhodnutí, zdali se jedná tzv. o překážku v práci na straně zaměstnavatele, nebo zaměstnance, to znamená, zdali jim náleží, nebo nenáleží po dobu výpovědi náhrada platu. Vzhledem k tomu, že k dané věci existovala celá řada odlišných právních názorů a  stanovisek, bylo konečné rozhodnutí velmi složité. Na základě řady jednání s různými odbornými autoritami bylo ředitelem MP Praha učiněno rozhodnutí, že se jedná o překážku na straně zaměstnance a propuštěným strážníkům plat po dobu výpovědi nenáleží. Rozhodnutí nebylo jednoduché, nicméně bylo správné.

Většina odborových organizací působících u MP Praha rozhodnutí ředitele podpořila. Část propuštěných strážníků bohužel reagovala na výzvu prezidenta jedné z odborových organizací (Richard Krbek – Svobodné odbory samosprávy), a podala na Hlavní město Prahu, potažmo MP Praha žaloby, které vzbudily značný mediální zájem. MP Praha tak byla v průběhu roku 2016 v této souvislosti diskutována v řadě sdělovacích prostředků.

Předmětem žalob šestnácti bývalých strážníků se postupně staly tři věci:

- platnost x neplatnost výpovědi

- placení x neplacení platu zaměstnancům ve výpovědní době

- postup MHMP při ustanovení a pověření ředitele MP Praha v roce 2012 v souladu nebo rozporu se zákonem

Celou věcí se v prvním stupni zabýval Obvodní soud pro Prahu 1, který svými rozhodnutími zamítl nejen žalobu ve věci neplatnosti výpovědi a náhrady platu po dobu výpovědi, ale také odmítl argument žalobců ve věci údajného nesprávného postupu při ustanovení ředitele MP Praha do  funkce. Některá z rozhodnutí nabyla právní moci již po rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1. V dalších případech však bylo podáno odvolání, které dnes řešil Městský soud v  Praze.

Úterní pravomocné rozhodnutí soudu, které v plném rozsahu žalobu zamítlo, tak definitivně potvrzuje, že rozhodnutí ředitele MP Praha bylo správné, a zcela v souladu se zákonem.

Zároveň lze konstatovat, že byl potvrzen zákonný postup ředitele MP Praha, který ve svém důsledku znamenal, že nebylo z veřejných prostředků neoprávněně vyplaceno cca 11. 000. 000,- Kč.

Ředitel MP Praha Ing. Eduard Šuster k tomu dodává: „Mé závěrečné pocity jsou smíšené. Očekával bych, že se dostaví pocit zadostučinění, nicméně zejména s ohledem na skutečnost, že jsme byli jako organizace v této souvislosti vystaveni poměrně významné mediální kritice, tomu tak není. Celkově to hodnotím jako uměle vytvořenou kauzu, která nepřinesla nikomu nic, a byla jen snahou o zviditelnění prezidenta jedné odborové organizace. Propuštění strážníci se nedomohli vůbec ničeho, naopak byli bohužel nuceni vynaložit nemalé finanční prostředky na náklady soudního řízení, a  na  náklady spojené s jejich právním zastoupením. A já jen doufám, že budou Svobodné odbory samosprávy, potažmo zastřešující Unie bezpečnostních složek, natolik solidní, že jim tyto náklady uhradí“. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)