Realizované projekty prevence kriminality v roce 2014

 

Praha – bezpečná metropole – projekt realizovaný od roku 2000, jehož cílem je rozšiřování již funkčních preventivních aktivit, tj. poskytování základních rad a informací k ochraně zdraví, osob a majetku, bezpečného soužití a zvyšování právního vědomí občanů. Ve spolupráci s obvodními ředitelstvími MP, úřady městských částí a MHMP je realizována cílená primární prevence formou přednáškové činnosti především ve školských zařízeních na celém území
hl. m. Prahy.

Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP – tradiční projekt od roku 2001, který představuje soubor vzdělávacích aktivit v oblasti prevence kriminality s důrazem na zvýšení informovanosti cílové skupiny občanů hl. m. Prahy o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality, a tím přispívá k vytváření bezpečnějšího prostředí pro tuto cílovou skupinu spoluobčanů. Projekt se především zaměřuje na ochranu osobního bezpečí, zabezpečení majetku a zvyšování právního vědomí této skupiny obyvatel.

Mosty – projekt realizovaný od roku 2004. V rámci tohoto projektu strážníci Oddělení prevence MP hl. m. Prahy dlouhodobě spolupracují se zařízeními náhradní rodinné péče Fondu ohrožených dětí Klokánek. Individuálním přístupem a připravenými preventivně výchovnými programy usilujeme o změny v nevhodných návycích chování, zvládání svých problémů a získání sociálních dovedností. Eliminujeme tak možný výskyt závadového nebo jinak společensky nepřijatelného chování. Nejaktivnější děti se pak účastní zimního a letního zážitkového týdenního sportovního pobytu. MG 2801

Mobilní informační a poradenské centrum pro veřejnost (tzv. MODRÝ AUTOBUS) – s realizací tohoto preventivního projektu bylo započato již v roce 2000. Jedná se o speciálně upravený autobus, který pravidelně nabízí široké veřejnosti komplexní informace o možnostech ochrany života, zdraví a majetku. Tyto okruhy jsou měněny dle zaměření akce, na které je poradenské centrum využíváno.

Návštěvníkům „Mobilního informačního a poradenského centra pro veřejnost“ jsou poskytovány propagační a poradenské materiály různých témat týkající se předcházení rizikovým situacím, a to zejména v oblastech ochrany zdraví, osobní bezpečnosti a majetku. Tyto materiály jsou „dopravovány“ přímo k občanům, a tím zkracují čas nutný pro návštěvu „stálého“ poradenského centra.

Setkání s Městskou policií hl. m. Prahy – od roku 2002 – jedná se o tradiční akci, která si klade za cíl přiblížit činnost Městské policie hl. m. Prahy i ostatních složek Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy jako službu obyvatelstvu a prohloubit tak vhodným způsobem důvěru občanů k policii. Při těchto akcích je zvyšována informovanost široké pražské veřejnosti o činnosti Městské policie hl. m. Prahy a jednotlivých složek záchranného bezpečnostního systému. MG 4829

Bezpečné chování dívek a žen v Praze – představuje pravidelné preventivní působení zaměřené na ochranu života, zdraví, majetku a vytváření vzorců chování potřebných pro předcházení možným útokům na tuto cílovou skupinu. Cílem projektu je formou přednáškové činnosti zvýšit u posluchaček pocit zodpovědnosti v oblasti ochrany osobního bezpečí, života, zdraví a majetku, upozornit na nástrahy, ale i důsledky rizikového chování a zároveň informovat o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality.

Senior akademie  je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, který se zaměřuje na širší veřejnost a umožňuje i neorganizovaným seniorům, ZTP a občanům získat potřebné informace k prevenci kriminality. Forma uceleného komplexu témat z oblasti prevence kriminality podrobněji seznamuje zájemce z řad seniorů s touto oblastí. Vzdělávací cyklus tvoří 12 přednáškových bloků a 3 exkurze.

Týdny se seniory  jedná se o nadstavbový projekt, jehož účelem je rozšíření preventivního působení a zkvalitnění informovanosti o zásadách bezpečného chování a ochraně osob a majetku u této skupiny obyvatelstva. V rámci pětidenních pobytů s pracovníky oddělení prevence jsou senioři proškolováni v problematice týkající se ochrany osob, života, zdraví a majetku, a to nejen formou přednášek, ale i v podobě modelových situací a praktických ukázek tak, aby oslovení senioři byli schopni získané dovednosti uplatnit v praxi při řešení krizových situací, a dále aby získané znalosti adekvátně předávali svému okolí. MG 2855

 

Poplachový monitorovací systém pro školy  zabezpečení školských zařízení pomocí elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a připojení těchto zařízení pomocí radiových komunikátorů na poplachový monitorovací systém (PMS) Městské policie hl. m. Prahy. Cílem projektu je snížení majetkové trestné činnosti ve školských zařízeních a zefektivnění případného zákroku Městské policie hl. m. Prahy.

Mezinárodní konference prevence kriminality na lokální úrovni – cílem projektu je v rámci čtyřdenní konference pracovníků městských a obecních policií a široké odborné veřejnosti prezentovat nejnovější postupy a programy prevence, seznámit se s možnostmi získání finančních prostředků na prevenci, odborné diskuse za účasti odborníků k aktuálním problémům prevence kriminality.