Veřejné zakázky a registr smluv


Hlavní město Praha je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, povinno uveřejňovat na profilu zadavatele informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám zadávaným za účelem zabezpečení činnosti Městské policie hlavního města Prahy.
Městská policie hl. m. Prahy od 1. 8. 2012 tak činí způsobem, jenž umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup na internetovéadrese:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp. 

Veřejné zakázky zadávané po 1. 10. 2016 jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek uveřejněny na profilu zadavatele na adrese:

 https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Městská policie hl. m. Prahy zveřejňuje uzavřené smlouvy na základě zák. č. 340/2015 Sb. , Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv)

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=ktdeucu

Informace zveřejněné v souladu s Protikorupční strategií hl. m. Prahy

Faktury / Objednávky / Smlouvy / Dodatky

nábor new

Přestupky změna termínu jednání - změna termínu v důsledku opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem do odvolání není možná.

Pohledávky za nezaplacenou pokutu - zjišťování pohledávky je do odvolání možné pouze el. cestou nebo písemnou korespondencí. Kontakty ZDE

Yearbook of the 25th anniversary of the city police

Videa MP Praha