Poděkování BIS skupiny výcviku – strážníkům poříčního útvaru ze dne 2. března 2015

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám tímto dopisem poděkovat za příkladně vedený seminář poříčního útvaru, kterého se zúčastnili naši instruktoři dne 27. února 2015. Náplň zaměstnání, pod vedením Vašich instruktorů, zaměřená na pohyb po zamrzlé ploše a následná praktická část záchrany osob propadlých ledem, byla na velmi profesionální úrovni. Za zvláště přínosné lze hodnotit zkušenosti velitele poříčního útvaru Bc. Jaroslava Netroufala při odborné přednášce na výše uvedené téma. Nelze však opomenout ochotu i ostatních Vašich policistů podělit se o své znalosti a zkušenosti. Doufáme, že i v budoucnu se nám bude dařit prohlubovat vzájemnou spolupráci při vzdělávání našich příslušníků.

Poděkování hotelu Duo – strážníkům hlídkového útvaru – taxi – ze dne 5. března 2015

Vážená paní, nevím, zda píši na správné místo a pokud ne, prosila bych Vás o přeposlání emailu. Chtěla bych vyjádřit velké díky za pomoc policistů městské policie, kteří nám pomohli vyřešit případ, kdy klientku okradl taxikář a naúčtoval ji téměř trojnásobek sumy, kterou měla z Hlavního nádraží do hotelu platit. Vaši kolegové taxikáře vyhledali a zajistili 500Kč, které vrátily klientce. Děkujeme za rychlou reakci a vyřízení celé záležitosti, která tak vrhla dobré světlo i na náš hotel. S pozdravem a přáním hezkého dne.

Poděkování sociálních pracovnic ÚMČ Praha 12 – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 5. března 2015

Vážená paní Mgr., rády bychom poděkovaly za spolupráci při dnešním sociálním šetření str. Vladimíru Gerevičovi a str. Davidovi Sváčkovi. Jejich doprovod jsme velmi ocenily. Vážíme si jejich profesionálního přístupu. Jejich přítomnost zajistila klidný průběh celého sociálního šetření v místě bydliště matky nezletilého. S pozdravem.

Poděkování ředitelky MHMP odboru živnosten. a  občanskospráv. odboru – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 4. března 2015

dovolte, abych Vás informovala o výsledcích spolupráce ZIO MHMP a Městské policie HMP v loňském roce a zároveň Vám poděkovala za velmi dobrou spolupráci, zejména se strážníky Městské policie OŘ MP Praha 1. Obdobně jako v předchozích letech se i v roce 2014 týkala naše vzájemná spolupráce oblasti regulace reklamy na území Pražské památkové rezervace podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na nařízení hl. m Prahy č. 26/2005 Sb. hl. m Prahy, ve znění pozdějších předpisů; podnikání na veřejném prostranství podle tržního řádu (nařízení č. 9/2011 Sb. HMP, kterým se vydává tržní řád, věznění pozdějších) a dodržování vyhlášky hl. m Prahy č. 11/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb.

V rámci této spolupráce byly i v loňském roce odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy průběžně předávány z OŘ MP Praha 1 úřední záznamy - podněty, na základě kterých zdejší odbor přešetřoval a projednával podezření ze spáchání přestupku, resp. správního deliktu v souladu s výše uvedenými právními normami. Celkem bylo zdejšímu odboru postoupeno z OŘ MP Praha 1 69 podnětů týkajících se zejména podezření z porušení zákazu šíření reklamy rozdáváním vizitek, navštívenek a letáků s upoutávkou na programy koncertů, divadelních představeni, nebo s nabídkou restaurací, barů a nočních klubů, a dále podezření z porušení zákazu šíření reklamy prostřednictvím zaparkovaných vozidel s reklamní upoutávkou, příp. s letáky za stěrači na předním skle vozidla, a to ve větší míře než v předchozím období. Ve 3 případech nebyla oprávněnost podnětů postoupených z OŘ MP Praha 1 prokázána, protože následným šetřením dozorového orgánu bylo zjištěno, že předmětná vozidla jsou v provozu, a tudíž k porušení zákazu šíření reklamy prostřednictvím dopravních prostředků nedošlo. Ve všech odůvodněných případech byli podezřelí ze spáchání přestupku, resp. správního deliktu vyzváni zdejším dozorovým orgánem k podání vysvětlení, z toho pouze ve dvou případech nebylo podezření z porušení zákazu šíření reklamy při projednání věci jednoznačně prokázáno, a proto byla věc odložena. Ve 3 případech došlé oznámení nebylo možné projednat z důvodu nedoručitelnosti výzvy (adresát neznámý). Celkově lze konstatovat, že zasílané úřední záznamy OŘ MP Praha 1 jsou na vysoké úrovni, co se týče přesné identifikace osob podezřelých ze spáchaní přestupku, resp. správního deliktu, popisu jejich protiprávního jednání, i doložení důkazních prostředků Úplnost a správnost podkladů umožnila k 31. 12. 2014 přešetřit a projednat v blokovém řízení celkem 65 případů, na základě kterých byly uloženy a vybrány blokové pokuty v celkové výši 56.500,- Kč. V roce 2014 byly dozorovým orgánem projednávány i podněty postoupené OŘ MP Praha 1 ve 2. polovině roku 2013. K 30. 6. 2014 z nich bylo projednáno v blokovém řízení celkem 11 případů, z toho v 9 případech byla uložena a vybrána bloková pokuta v celkové výši 9100,- Kč; ve 2 případech nebylo porušení zákazu šíření reklamy prokázáno; v 1 případě bylo zahájeno přestupkové řízení, a v 11 případech nebylo možné podezření ze spáchání přestupku, resp. správního deliktu projednat z důvodu, že podezřelí úřední písemnosti nepřebírali, resp. se k projednání nedostavili, ani po převzetí výzvy k podání vysvětlení. S ohledem na skutečnost, že v těchto případech uplynula k 30. 6. 2014 objektivní jednoletá promlčecí lhůta, byly odloženy. Děkuji za Vaši dosavadní spolupráci, kterou považuji za velni úspěšnou, a chci vyjádřit přesvědčení o naší vzájemné spolupráci na vysoké úrovni i v nadcházejícím období.

Poděkování řidičky tramvaje K.Ř. - strážníkům OŘ MP Praha 5 a COS ze dne 8. března 2015

Dobrý den, prosím o předání poděkování a pochvaly policistům sl. č. 2007 a 3301 a rovněž pracovníkovi na lince 156, který je na základě mé žádosti o pomoc neprodleně poslal dne 6. března 2015 do obratiště tramvajové linky č. 16 na Kotlářce. Policisté si počínali velmi profesionálně a konfliktní situaci s verbálně agresivní cestující zvládli na jedničku s hvězdičkou. Ještě jednou mnohokrát děkuji a velmi chválím výše uvedené pracovníky MP. S přáním mnoha úspěchů a s pozdravem.

P.S. Proč není na webu MP sekce s možností pozitivní reakce na práci policistů? Proč jsou občané „vyzýváni“ jen k podávání stížností? Nebyla by lepší pozitivní motivace?

Poděkování občana Mgr. J.K. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 9. března 2015

Dobrý den, moc bych chtěl poděkovat hlídce vozu č. 75 za velikou pomoc. V sobotu odpoledne, když jsme jeli s celou rodinou fandit na halové ME v atletice, nám nejen laskavě vysvětlili, že v místě, které jsme zvolili k zaparkování stát nemůžeme, ale nás dovedli ke skvělému a správnému místu k zaparkování. Moc děkujeme a prosíme, aby se dozvěděli, že návštěvníci z Havlíčkova Brodu jim jsou velmi vděční. S pozdravem a díkem.

Poděkování občanky J.N. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 10. března 2015

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Vašim strážníkům č. 1445, č. 1624 a str. 1852 za pomoc a asistenci při nepříjemné situaci, která se mi přihodila včera 9. 3. 2015. Vracela jsem se do Prahy, když v tom před Uhříněvsí mělo moje auto technickou poruchu a já musela zastavit, umístit výstražný trojúhelník a vyčkat příjezd odtahové služby. Uvedení strážníci mi nabídli pomoc a zázemí ve svém voze pro mě i mého malého syna. Učinili tak ochotně a s porozuměním a zpříjemnili mi tím tento nemilý zážitek. Ještě jednou děkuji.

Poděkování občana J.N. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 11. března 2015

Dobrý den, nevím na koho se obrátit, abych podal pochvalu na příslušníka městské policie p. Karla Kosse. Jedná se o strážníka odd. Praha 6 Dědina. Prosím, chtěl bych touto cestou poděkovat za pomoc, jsem invalida na vozíčku. Kdykoliv jedu do krámu a nebo od doktora a tento příslušník má směnu a potká mě, tak mi vždy pomůže do kopce a když mám nákup, tak i k bytu, je to člověk na správném místě, hlavně má srdce. Je mi 54 let a za svůj život jsem potkal dost příslušníků, kteří jsou dobrý a špatný, tento člověk patří mezi ty, kteří dělají čest tomuto zaměstnání. Prosím Vás touto cestou za poděkování tomuto strážníkovi. Moc děkuji za pochopení.

Poděkování ředitelky ZŠ P13 – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 12. března 2015

 
   


Vážený pane řediteli, potýkám se každý rok s velkým problémem jak zajistit prevenci pro své žáky v naší sídlištní prvostupňové škole. Mou prioritní snahou bylo oslovit útvar Vaší prevence sídlící v Měcholupech, ale musím říct, že jsem neměla štěstí. Při volání v říjnu mně bylo řečeno, že je brzo, že mám volat v listopadu a když jsem tak učinila, bylo už pozdě. Nejenom, že jsem byla rozčarovaná, ale i bez preventivních programů. Musím říct, že mě Štychovou nenechali ve štychu naši nejbližší, a to na místním oddělení MP pan ředitel Ing. Hynek Svoboda vydal souhlas a velmi rychle se aktivity ujal Mgr. Přemysl Pavlas a poslal k nám do školy Ing. Terezu Jelínkovou, Eduarda Harbicha, Žanetu Roubalovou a Ing. Jozefa Kupce a ti provedli ve všech pěti ročnících, tedy deseti třídách velmi pěkné přednášky na téma osobní bezpečí. Musím říct, že z mého hlediska je to daleko efektivnější, protože místní strážníci znají specifika lokality, méně bezpečná místa a děti je také v našich ulicích potkávají. Chci touto cestou poděkovat za tak vstřícný postoj a velmi profesionální přístup ze strany MP Prahy 13. Musím říct, že bych takovou možnost spolupráce uvítala i do budoucna a doufám, že zamyšlení se nad touto možností prevence ve své lokalitě školy také považujete za dobrý nápad. Pokud k tomu místní oddělení bude mít podmínky, budu je velmi ráda využívat. Ještě jednou moc děkuji a přeji vám tolik zodpovědných policistů, jako byli u mě ve škole.

Poděkování občana V.Š. – strážníkům OŘ Praha 14 ze dne 17. března 2015

Vážená paní ředitelko. Chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste svým jménem ocenila práci Vašich policistů. Jedná se o pány Bukovský, Moláček a Farman. Proč Vám píši. Stala se nám nepříjemná záležitost. Dne 11. března kolem 11 hod. nám nešťastně zaběhl do cizího bytu náš 7 měsíční pejsek. Nikdo si toho nevšiml, ani majitel bytu, který v tu dobu z něho vycházel. My jsme se domnívali, že vyběhl ven, ale pak jsme zjistili, že v tom bytě je. Když jsme zjistili, že je v cizím bytě, tak jsme volali na správce domu a ten nám řekl jméno majitele bytu. My jsme neměli na něj žádné spojení a ani ho moc neznáme. Jedná se o cizince, který ten byt vlastní. Tak jsme požádali o pomoc Vaši městskou polici. Jmenovaní příslušníci nám velmi pomohli. Vyhledali o koho se jedná a z různých evidencí zjistili na majitele bytu spojení. Pomohla jim k tomu nakonec pojišťovna Alianz, u které má jmenovaný pojištěné vozidlo. Pomocí telefonního čísla se s ním spojili a přivolali ho, aby nám pejska ze svého bytu vydal. Takže po více jak 5 hodinách se pejsek dostal domů. Je v tom velká zásluha Vašich třech příslušníků. Mohu Vám říci, že s takovou ochotou se člověk tak často nesetkává. Proto ještě jednou děkuji Vašim příslušníkům. Přeji Vám, aby tak ochotných policistů bylo co nejvíce. S pozdravem.

Poděkování občana  P.V. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 17. března 2015

Vážení, dovoluji si tímto způsobem poděkovat strážníkům (muž a žena, služební čísla 1789 a 2510) Městské policie za profesionální zásah. Hlídku jsme přivolali prostřednictvím linky 156 v pátek 13.3.2015 kolem 18 hod do našeho domu Na Petřinách. Do domu pronikli 3 podomní obchodníci resp. spíše podvodníci a se svou pochybnou nabídkou obcházeli byty, na výzvy SVJ reagovali agresivně a odmítali odejít. Přivolaná hlídka řešila věc velmi profesionálně a podvodníky z domu nakonec vykázala. Díky jim za to.

Poděkování občanky P7 - Ing. Bc. M.S., DiS - strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 19. března 2015

Dobrý den, ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování MP Praha, a skvělou práci při hledání ztraceného chlapce. Dne 18.3.2015 jsem byla svědkem události, kdy cizinka italské národnosti ztratila z dohledu svého malého syna. Stalo se v pražské Stromovce na dětském hřišti. Paní jsem nabídla pomoc při jeho hledání. Vzhledem k jazykové bariéře, jsem v 17:11 volala na linku 156, kde jsem popsala problém. Pracovnice operačního střediska mě rychle přepojila na místně příslušnou služebnu MP, kterou logicky odůvodnila lepší znalostí místopisu. Zde jsem hovořila s milým operačním důstojníkem, kterému jsem předala popis hledaného chlapce. Během několika málo okamžiků se v blízkém okolí začalo pohybovat několik služebních vozidel MP. Akce strážníků byla neuvěřitelně rychlá a především úspěšná, neboť v 17:21 (přesně) jsem mohla vyděšenou maminku informovat, že syn byl v pořádku nalezen a MP je na cestě za námi. Opravdu velmi děkuji jménem paní L.P., která si může ze své dovolené v ČR odvézt i zkušenost s MP Praha 7, která sice byla neplánovaná, ale v jejích očích velmi efektní. Ráda bych poděkovala i jménem svým, jakožto obyvatelky městské části Praha 7, jsem ráda, že pokud se dostanu do svízelné situace, mám se na koho obrátit. Děkuji všem zúčastněným - od operačního střediska, až po strážníky v terénu.

Poděkování občanky J.Š. – strážníkovi OŘ MP Praha 5 ze dne 20. března 2015

Dobrý den, chtěla bych jmenovitě pochválit Lukáše Vargu, strážníka v Praze 5 – Radotíně, za profesionální přístup při řešení každodenních problémů v lokalitě nám. Osvoboditelů. Mám tam provozovnu a vím o čem mluvím. Nepřizpůsobiví, feťáci, bezdomovci atd. Nezávidím mu tuto práci, přesto ji zvládá se ctí.

Poděkování občana V.V. strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 24. března 2015

Oznamujeme pochvalu na výkon  policistů 1276 + 1430: 13.3.2015 při zadržení lepičů v ulici Ječná jednali akčně a hlavně perfektně znali právní i praktické rozdíly mezi blokovou pokutou a správním řízením. Což bohužel hodně policistů totiž nezná.  Děkujeme, přejeme zdar!!

Poděkování zástupce firmy EBC – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 25. března 2015

Dobrý den. Chtěl bych poděkovat za účast Vašich hlídek na včerejším cvičení v objektu CČM. Zejména  pokud se jedná o zajištění bezpečnosti v okolí objektu centra, byla jejich účast velmi platná a během cvičení jsem nebyl informován o žádných závažných problémech. Prosím poděkujte mým jménem a jménem vedení centra, všem policistům, kteří se včerejšího cvičení účastnili. Děkuji s pozdravem.

Poděkování Celního úřadu pro hl.m.Prahu – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 27. března 2015

Chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci ze dne 25.3.2015, s hlídkou OŘ MP Praha 4, kdy hlídka si provedla vlastní šetření kamionu maďarské RZ vezoucí textil bez dokladů z Velké Británie a následně věc vyhodnotila jako vhodný podnět pro CS. Následně pomohli i s eskortou kamionu do objektu CS. V uplynulém období hlídky MP v několika případech předali ke zpracování osoby zejména s podezřením na distribuci alkoholu nebo cigaret v rozporu se zákonem a byli vždy nápomocni s eskortou osob nebo zpracováním a postoupením svých úředních záznamů. Myslím, že je to přesně v duchu oboustranné spolupráce tak, jak jsme se domluvili na naší schůzce a za to bych chtěl tímto poděkovat. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)